صرفه جوی در مصرف آب

آیا می دانید میزان آب خروجی از سردوشهای معمولی چهار برابر بیشتر ازسردوشهای کاهنده است!

با استفاده از سردوش کاهنده مصرف تا سه چهارم در مصرف آب صرفه جویی کنیم.